صفحه ۷۲

اهل مکه و اطراف آن تا کمتر از شانزده فرسخ می‎باشد، در صورت و اعمال، مانند حج افراد است، و فقط در حج قران باید درحال احرام و پس از آن قربانی همراه و مقارن باشد تا در منی ذبح شود؛ ولی در حج افراد قربانی واجب نیست. و در حج قران احرام ممکن است با لبیک گفتن محقق شود و ممکن است با اشعار یاتقلید قربانی محقق شود، ولی بنابر احتیاط واجب در این صورت نیز لبیک گفته شود. و اشعار مخصوص به شتر است؛ و تقلید در همه قربانیها جاری است. ودر شتر جمع بین اشعار و تقلید مستحب است.

و "اشعار" عبارت است از اینکه کوهان شتر از طرف راست مجروح گردد و به خون آغشته شود؛ و "تقلید" این است که حاجی، نعلین نماز خواندن با نعلین عربی یا هرکفش دیگر اگر هنگام سجده نوک انگشتهای پاروی زمین قرار گیرد صحیح است.(یا کفش) کهنه ای را که در آن نماز خوانده به گردن حیوان آویزان کند.

و چون وظیفه مردم شهرهای دور معمولا حج تمتع است ما از توضیح بیشتر نسبت به خصوصیات حج افراد و حج قران صرف نظر می‎کنیم.

فصل یازدهم - میقاتهای احرام

برای احرام بستن جاهای مخصوصی تعیین شده که به آنها "میقات" گفته می‎شود، و باید احرام از یکی از آن مکانها بسته شود؛ و مجموع آنچه در این مقام گفته و تعیین شده یازده مکان است:

اول: "مسجد شجره" است که در مکانی بنام "ذی الحلیفه" در نزدیکی مدینه منوره در سر راه مکه واقع شده است. و آن میقات اهل مدینه و هرکسی است که خواسته باشد از راه مدینه منوره به عمره یا حج برود.

ناوبری کتاب