صفحه ۷۱

دوم: در حج افراد قربانی واجب نیست؛ ولی در حج تمتع قربانی واجب و جزو آن می‎باشد.

سوم: در حج افراد و همچنین در حج قران جایز است در حال اختیار طواف حج و سعی را بر وقوف به عرفات مقدم بدارند؛ ولی در حج تمتع مقدم داشتن آنها محل اشکال است، مگر اینکه مضطر و ناچار باشند؛ مانند زنی که می‎ترسد بعدا حائض شود و نتواند طواف کند، یا مریض یا پیرمردی که می‎ترسد بعدا نتواند طواف یا سعی را انجام دهد، و همچنین کسی که به جهتی از جهات می‎ترسد بعدا وارد مکه شود؛ پس این اشخاص طواف و سعی را بر وقوف به عرفات مقدم می‎دارند. و بنابر احتیاط واجب در هیچ کدام از اقسام حج طواف نساء را جلوتر بجا نیاورند؛ مگر اینکه اضطرار قطعی ایجاب کند که آن را مقدم بدارند. و هر جا طواف را پیش از وقوف به عرفات انجام دادند بنابر احتیاط پس از نماز طواف "لبیک" را تجدید نمایند.

چهارم: محل احرام برای حج افراد یا حج قران یکی از میقاتهاست به تفصیلی که می‎آیددر ابتدای فصل یازدهم آمده است.؛ ولی محل احرام برای حج تمتع مکه معظمه است.

پنجم: بنابر احتیاط در حج افراد و قران، عمره بعد از حج واقع می‎شود؛ ولی در حج تمتع، عمره باید پیش از حج و متصل به آن واقع شود.

ششم: در حج افراد و قران بجاآوردن طواف مستحب پس از احرام مانعی ندارد؛ ولی در حج تمتع احتیاط در ترک است. و هر جا طواف مستحب را بجا آوردند بنابر احتیاط پس از آن لبیک را تجدید نمایند.

(مسأله 147) حج قران که آن هم مثل حج افراد وظیفه

ناوبری کتاب