صفحه ۶۸

هر یک از آنها را در وقت عمل از روی مناسک یا به تعلیم دیگران یاد بگیرد و عمل نماید؛ هر چند یادگرفتن آنها پیش از احرام بهتر و احوط است.

(مسأله 140) پس از انجام عمره تمتع بنابر احتیاط واجب باید انسان در مکه بماند و خود را گرو حج بداند. و اگر برای کاری ناچار است از مکه خارج شود به قصد احرام حج احرام ببندد و با احرام حج از مکه خارج شود به گونه ای که منجر به فوت حج نشود؛ و پس از فراغت از کار خود با همان احرام به عرفات برود. و اگر بیرون رفتن از مکه برای او ضرورت دارد و احرام در آن حال موجب حرج و مشقت است مانعی ندارد بدون احرام خارج شود.

و چنانچه به هر جهت بدون احرام از مکه خارج شد پس اگر در همان ماهی که عمره تمتع را بجا آورده به مکه برمی گردد، بدون احرام بازگردد و در وقت حج از مکه احرام ببندد؛ و اگر یک ماه در خارج می‎ماند در این صورت به میقات برود و به قصد عمره تمتع احرام ببندد وعمره تمتع را دوباره بجا آورد. همچنین است بنابر احتیاط واجب اگر در خارج کمتر از یک ماه می‎ماند ولی در همان ماهی که عمره تمتع را بجا آورده بر نمی گردد؛ و در این صورت بنابراحتیاط یک طواف نساء نیز بجا آورد.

(مسأله 141) همان طور که شخص متمتع "متمتع" شخصی است که در حال انجام حج تمتع و عمره تمتع است. پس از انجام عمره تمتع بنابر احتیاط واجب نباید از مکه خارج شود، در بین عمره تمتع نیز بنابر احتیاط واجب نباید از مکه خارج شود. ولی اگر منزل او در اطراف و نواحی نزدیک مکه است به گونه ای که عرفا جزو مکه محسوب می‎شود، بعد از عمره یا در بین آن مانعی ندارد به منزل خود برود.

ناوبری کتاب