صفحه ۶۵

که می‎گویند مکه وطن او شده، وظیفه چنین شخصی حج افراد یا قران است؛ هر چند دو سال هم نمانده باشد؛ چنانکه اهل مکه اگر در شهرهای دور از مکه ساکن و متوطن شوند و در آنجا مستطیع شوند پس از صدق وطن وظیفه آنان به حج تمتع تبدیل می‎شود.

(مسأله 133) شخص مجاور مکه معظمه که تصمیم برگشت به وطن را داشته باشد، در استطاعت او مخارج رفتن به مکه معتبر نیست؛ ولی باید مخارج حج و برگشتن به وطن را داشته باشد؛ پس واجب نیست پول برگشتن را به مصرف حج برساند.

(مسأله 134) کسی که مجاور مکه معظمه شده ولی هنوز وظیفه اش به حج افراد و قران تبدیل نشده، بنابر احتیاط باید برای احرام عمره تمتع به میقات شهر خود یا به یکی از میقاتهای پنجگانه دیگر برود و از آنجا محرم شود. و اگر اهل مکه معظمه بخواهند حج تمتع استحبابی یا نذری یا اجاره ای انجام دهند بنابر احتیاط به یکی از میقاتهای پنجگانه بروند، و در ادنی الحل معنای "ادنی الحل" در ذیل مسأله «155» آمده است. تجدید نیت کنند و لبیک را بگویند. و تفصیل میقاتها به زودی می‎آید.

فصل هشتم - صورت حج تمتع به نحو اجمال

(مسأله 135) حج تمتع مرکب است از دو عمل عبادی که یکی "عمره تمتع" و دیگری "حج تمتع" است؛ و عمره بر حج مقدم است و هر دو باید در یک سال در ماههای حج، یعنی شوال و ذیقعده و ذیحجه انجام شوند.

(مسأله 136) در عمره تمتع شش چیز واجب است:

اول: نیت

دوم: احرام از یکی از میقاتها به تفصیلی که می‎آید.

سوم: طواف دور خانه خدا

ناوبری کتاب