صفحه ۶۳

سوم: بیرون آمدن از احرام در عمره تمتع تنها با تقصیر کردن محقق می‎شود، و تراشیدن سر جایز نیست؛ ولی در عمره مفرده بین تقصیر و تراشیدن سر مخیر می‎باشد.

چهارم: اینکه عمره و حج تمتع باید متصل به یکدیگر و در یک سال واقع شوند؛ ولی عمره مفرده ممکن است از حج افراد یا حج قران جدا شود و در سال بعد انجام شود، یا اگر استطاعت آن را ندارد اصلا انجام نشود.

پنجم: اینکه در عمره مفرده اگر پیش از سعی عمدا با زن نزدیکی کند عمره او باطل می‎شود و علاوه بر کفاره باید تا ماه بعد در مکه بماند و به میقات برود و عمره را اعاده نماید؛ ولی بطلان عمره تمتع با نزدیکی با زن محل خلاف و اشکال است، چنانکه تفصیل آن در مبحث محرمات احرام می‎آید.

فصل هفتم - اقسام حج

(مسأله 130) حج بر سه قسم است:

اول - حج تمتع. دوم - حج افراد. سوم - حج قران.

"حج تمتع" معمولا وظیفه کسی است که فاصله وطنش تا مکه معظمه چهل و هشت میل یعنی شانزده فرسخ یا بیشتر باشد.

"حج افراد" یا "حج قران" وظیفه کسی است که اهل خود مکه یا اطراف آن تا کمتر از شانزده فرسخ باشد. البته بسا وظیفه افراد بیمار یا معذور تبدیل می‎شود، چنانکه شرح آن می‎آید؛ ولی در حال اختیار و بدون عذر اگر بر خلاف وظیفه عمل شود کافی نیست. و اگر کسی هم در مکه منزل دارد و هم در عراق مثلا، میزان منزل غالب اوست که بیشتر در آنجا سکونت دارد.

و هر سه قسم حج در بیشتر اعمال مشترک هستند؛ ولی در حج تمتع عمره پیش از حج و وابسته به حج و همچون جزء آن می‎باشد

ناوبری کتاب