صفحه ۶۲

در اینجا حلول ماه هلالی است، نه مقدار یک ماه بدین معنا که در هر ماه از ماههای دوازده گانه قمری یک عمره بجا آورده شود، هر چند فاصله دو عمره کمتر از سی روز باشد. ولی بجا آوردن زیاده بر آن به قصد رجاء و امیدواری مانعی ندارد؛ مخصوصا اگر ده روز فاصله باشد. و آنچه یقینی است از اعتبار فاصله بین عمره ها - اگر معتبر باشد - فاصله بین دو عمره است برای خود شخص؛ پس بجا آوردن چند عمره در یک ماه به قصد اشخاص مختلف که یکی را به قصد خود و بقیه را به نیابت دیگران یا همه را به نیابت دیگران انجام دهد ظاهرا مانعی ندارد.

(مسأله 128) عمره مفرده با عمره تمتع در بیشتر اعمال مساویند؛ پس واجبات عمره اجمالا عبارت است از:

1 - نیت

2 - احرام از "میقات" یا "ادنی الحل"معنای "ادنی الحل" در ذیل مسأله «155» آمده است. به تفصیلی که می‎آید.

3 - طواف خانه خدا

4 - دو رکعت نماز طواف

5 - سعی بین صفا و مروه

6 - "تقصیر" یعنی گرفتن مقداری از مو یا ناخن، یا "حلق" یعنی تراشیدن سر؛ و تفصیل و شرایط این اعمال بعدا می‎آید.

(مسأله 129) عمره مفرده با عمره تمتع چند فرق دارد:

اول: اینکه در عمره مفرده طواف نساء نیز واجب است و باید بعد از تقصیر یا حلق بجا آورده شود. ولی در عمره تمتع طواف نساء واجب نیست.

دوم: عمره تمتع فقط در ماههای حج - یعنی شوال و ذیقعده و ذیحجه - واقع می‎شود؛ ولی عمره مفرده در همه ماهها صحیح است، و بهترین وقت آن ماه رجب است.

ناوبری کتاب