صفحه ۶۰

(مسأله 121) مستحب است انسان به نیابت از ائمه معصومین (ع)و همچنین به نیابت پدر و مادر و خویشان و برادران دینی خود در صورتی که غائب یا معذور باشند حج بجا آورد یا طواف کند، و یا پس از انجام عمل، ثواب آنها را به آنان اهدا نماید.

(مسأله 122) زن شوهردار یا زنی که در عده رجعی "عده رجعی" عده طلاقی است که شوهر می‎تواند در آن از طلاق صرف نظر نموده رجوع کند. است جایز نیست به حج مستحبی برود، مگر به اذن شوهر؛ ولی در زنی که در عده بائن "عده بائن" عده طلاقی است که شوهر در آن حق رجوع ندارد. یا عده وفات "عده وفات" عده زن است پس از مرگ شوهر. است اذن شرط نیست.

فصل ششم - اقسام عمره

(مسأله 123) عمره نیز مانند حج گاهی واجب است و گاهی مستحب؛ و بر دو قسم می‎باشد: یا "عمره مفرده" است و یا "عمره تمتع" که پیش از حج تمتع و متصل به آن می‎باشد.

(مسأله 124) عمره نیز مانند حج بر کسی که شرایط وجوب آن و از جمله استطاعت آن را داشته باشد یک مرتبه در عمر واجب می‎شود؛ و وجوب آن نیز مانند وجوب حج فوری است؛ و در وجوب آن "استطاعت عمره" معتبر است نه "استطاعت حج"، چنانکه در وجوب حج نیز "استطاعت حج" معتبر است نه "استطاعت عمره".

و ممکن است کسی استطاعت یک کدام را داشته باشد؛ ولی چون وظیفه کسانی که از مکه معظمه دور هستند عمره و حج تمتع است و این دو به یکدیگر وابسته و متصل می‎باشند، پس قهرا استطاعت آنها غالبا از یکدیگر جدا نیست. و اگر کسی از آنان استطاعت عمره مفرده را به تنهایی پیدا کند - مانند کسانی که به نیابت دیگران به حج می‎روند - بنابر اقوی چنانکه در مسأله «107»

ناوبری کتاب