صفحه ۵۹

فصل پنجم - حج استحبابی

(مسأله 116) مستحب است کسانی که شرایط وجوب حج را ندارند در صورت امکان به حج بروند. همچنین کسانی که حج واجب خودشان را بجا آورده اند مستحب است دوباره به حج بروند. و مستحب است شخص متمکن هر ساله به حج بروند؛ بلکه مکروه است که پنج سال متوالی آن را ترک نماید.

از رسول خدا(ص) نقل شده که فرمودند: "حج و عمره، فقر و گناهان را برطرف می‎کنند همان گونه که کوره آتش، زنگار را از آهن می‎زداید." و فرمودند: "اگر به وزن کوه ابی قبیس طلای قرمز در راه خدا بدهی، ثواب حج را نخواهی یافت؛ و ثواب یک درهم در راه حج معادل ثواب دو هزار هزار (دو میلیون) درهم در راه خدا می‎باشد." و از حضرت امام صادق (ع) نقل شده که فرمودند: "کسی که پنج بار به حج برود، خداوند هیچ گاه او را عذاب نمی کند." و فرمودند: "اگر بر شخص متمکن پنج سال بگذرد و او بر پروردگار خود وارد نشود او قطعا محروم خواهد بود."

(مسأله 117) مستحب است انسان هنگام خارج شدن از مکه معظمه نیت برگشتن کند؛ و مکروه است که قصد برگشتن به مکه را نداشته باشد.

(مسأله 118) مستحب است کسی که هزینه سفر حج را ندارد قرض کند و به حج برود، در صورتی که در آینده بتواند قرض خود را بپردازد.

(مسأله 119) کسی که تمکن ندارد از مال خودش به حج برود، مستحب است گر چه به نیابت دیگری باشد به حج برود.

(مسأله 120) مستحب است انسان کسی را که تمکن از حج ندارد به حج بفرستد.

ناوبری کتاب