صفحه ۵۷

نسبت به مقدار راه طی شده و اعمال انجام شده مصالحه نمایند.

(مسأله 106) کسی که برای حج تمتع اجیر شده می‎تواند اجیر دیگری شود برای طواف یا سعی یا ذبح یا عمره مفرده بعد از عمل حج؛ چنانکه می‎تواند برای خودش عمره مفرده و یا طواف بجا آورد. همچنین می‎تواند به نیابت دیگران به طور مجانی طواف یا عمره مفرده بجا آورد.

(مسأله 107) کسی که مستطیع نیست و از راه دور به نیابت دیگری به حج می‎رود بنابر احتیاط پس از انجام نیابت، در صورت تمکن یک عمره مفرده برای خودش بجا آورد؛ و خوب است در حد توان این احتیاط رعایت شود، ولی بنابر اقوی واجب نیست.

(مسأله 108) یک نفر نمی تواند در یک سال برای دو نفر یا چند نفر نایب شود؛ ولی می‎تواند از طرف دو نفر برای دو سال مختلف نایب شود، و یا از طرف یک نفر نایب شود که خودش حج او را بجا آورد و از طرف دیگری نایب شود که برایش یک حج بجا آورده شود هر چند به وسیله نایب گرفتن باشد.

(مسأله 109) اگر کسی اجیر شود که در سال معینی برای میت حج بجا آورد جایز نیست تأخیر بیندازد؛ و اگر تأخیر انداخت و در سالهای بعد حج را بجا آورد ذمه میت از حج بری شده است ولی اجیر مستحق اجرت نیست، مگر اینکه مستأجر به تأخیر رضایت دهد.

(مسأله 110) اگر اجیر شود تا برای کسی حج بجا آورد و تصادفا مریض و ناتوان گردد یا راه بسته شود، پس اگر اجاره او مقید به همان سال اول بوده اجاره باطل می‎شود و باید اجرت را پس دهد؛ و اگر مقید به همان سال نبوده حج به عهده اوست و باید در سالهای بعد انجام دهد.

ناوبری کتاب