صفحه ۴۷

حج و بطلان اجزای آن - اعاده حج کفایت از اعاده اجزای حج نمی کند؛ بلکه باید خود آن جزء را تدارک نماید"تدارک" یعنی جبران آن جزء، به اینکه آن را مجددا بجا آورد..

(مسأله 76) اگر کسی که مستطیع است به قصد عمره تمتع محرم شود و پس از ورود در حرم بنابر آنچه گفته شده: حد حرم از جانب شمال مکه، "مسجد تنعیم" با فاصله شش کیلومتر تا مسجدالحرام، و از جانب جنوب، محلی به نام "اضائة لبن" با فاصله دوازده کیلومتر تا مسجدالحرام، و از جانب شرق، "جعرانه" با فاصله سی کیلومتر، و از جانب غرب، "حدیبیه" با فاصله چهل و هشت کیلومتر می‎باشد. از دنیا برود حج و عمره از او ساقط می‎شود؛ به شرط اینکه در منطقه حرم از دنیا رفته باشد؛ چه قبل از اعمال عمره باشد یا در وسط عمره و یا بعد از آن. ولی اجرای این حکم در غیر عمره تمتع و حجة الاسلام محل اشکال است. و اگر پیش از احرام یا پیش از ورود در حرم از دنیا برود، پس اگر از سابق حج بر او واجب و ثابت شده باید برای او نایب بگیرند و نیابت از میقات کافی است؛ بلکه اگر سال اول استطاعت اوست نیز بنابر احتیاط برایش نایب بگیرند و مخارج آن را وارثهایی که بالغ هستند از سهم خود حساب نمایند.

(مسأله 77) بر مستطیع لازم نیست با پول خود به حج برود؛ پس اگر با قرض یا گدایی یا مهمان شدن بر دیگران مجانا یا در مقابل خدمات به حج برود از حجة الاسلام کافی است. بلی اگر لباس احرام و پول قربانی غصبی باشد کافی نیست.

(مسأله 78) جایز نیست انسان با مال حرام به حج برود؛ ولی با مالی که شک در حلال بودن آن دارد و از نظر شرعی حکم به حلال بودن آن شده مانعی ندارد.

ناوبری کتاب