صفحه ۴۶

شود مستطیع بوده است، بنابر احتیاط واجب عمره را با احرام جدید بجا آورد؛ مگر در صورت یاد شده.

(مسأله 72) کسی که در اثر ندانستن مسأله گمان می‎کرد مستطیع شده است و به قصد حجة الاسلام به حج رفت و در سالهای بعد واقعا مستطیع شد، ولی چون گمان می‎کرد حج خود را بجا آورده حج نیابتی قبول کرد و بجا آورد، صحت حج نیابتی او محل اشکال است، و باید اول حج خود را بجا آورد و بعد اگر وقت و مدت اجاره وسعت داشته بنابر احتیاط واجب دوباره حج نیابتی را انجام دهد؛ و اگر وقت وسعت نداشته به صاحب پول مراجعه کند و پول را برگرداند یا مجددا نایب شود.

(مسأله 73) اگر کسی با تقلید صحیح در گذشته به حج مشرف شده ولی چون مجتهد او رجوع به کفایت را شرط نمی دانسته بدون داشتن کفایت قصد حجة الاسلام کرده است، و فعلا از مجتهدی تقلید می‎کند که رجوع به کفایت را شرط می‎داند و الان همه شرایط استطاعت و از جمله مقدار کفایت را داراست، لازم است حج خود را اعاده کند؛ مگر اینکه مجتهد فعلی بقاء بر تقلید میت را جایز بداند و مقلد هم باقی بماند.

(مسأله 74) کسی که احتمال می‎دهد حجی که در سالهای پیش انجام داده صحیح نبوده یا مثلا مستطیع نبوده است و فعلا شرایط استطاعت را داراست و می‎خواهد احتیاط کند، می‎تواند در نیت خود قصد مطلق امر"مطلق امر" یعنی دستور خداوند بدون قید و عنوان واجب یا مستحب بودن آن. کند و می‎تواند قصد حج احتیاطی کند.

(مسأله 75) کسی که حج واجب خود را انجام داده است می‎تواند حج خود را احتیاطا اعاده کند؛ ولی - در صورت صحت

ناوبری کتاب