صفحه ۴۵

گرفتن کافی نیست.

(مسأله 68) اگر بخواهند شخص مریض عاجز از حج را به مکه معظمه ببرند، بنابر احتیاط به قصد عمره مفرده محرم شود و با انجام اعمال آن - هر چند اعمال اضطراری آن - و تقصیر"تقصیر" یعنی گرفتن مقداری از مو یا ناخن. از احرام خارج شود.

(مسأله 69) اگر کسی بعد از انجام عمره تمتع مریض شود و قادر به انجام حج نباشد و بخواهند او را به وطن باز گردانند، پس اگر می‎تواند خودش احتیاطا یک طواف نساء بجا آورد؛ و اگر نمی تواند نایب بگیرد. و چنانچه از سابق حج بر او واجب شده است و از خوب شدن و انجام حج در آینده مأیوس است باید در همان سال یا سال بعد برای عمره و حج تمتع نایب بگیرد؛ و نایب گرفتن از میقات کافی است. و اگر مأیوس نیست هر وقت توانست خودش عمره و حج را انجام دهد. و اگر سال اول استطاعت اوست و از خوب شدن مأیوس است بنابر احتیاط واجب اگر می‎تواند از همانجا برای عمره و حج تمتع نایب بگیرد.

(مسأله 70) اگر کسی به گمان اینکه استطاعت دارد به قصد عمره و حج تمتع واجب همه اعمال را انجام داد و بعد معلوم شد مستطیع نبوده است، چنانچه بعدا مستطیع شود باید حجة الاسلام را بجا آورد و حج و عمره گذشته کافی نیست.

(مسأله 71) اگر کسی به گمان اینکه مستطیع نیست قصد عمره و حج استحبابی کند و بعد معلوم شود مستطیع بوده است، بنابر احتیاط واجب حج او از حجة الاسلام کفایت نمی کند و باید اعاده نماید؛ مگر اینکه در وقت نیت قصد وظیفه فعلی خود را کرده باشد نه خصوص استحبابی را. و اگر بعد از عمره معلوم

ناوبری کتاب