صفحه ۳۹۶

"ي"

85 - "يلملم": نام كوهي است در جنوب مكه كه ميقات اهل يمن و هر كسي است كه از آن راه به حج برود؛ و فاصله آن تا مكه «84» كيلومتر است.

ناوبری کتاب