صفحه ۳۹۳

53 - "قرن المنازل": محلی است در فاصله «94» کیلومتری شهر مکه از ناحیه شرقی آن و میقات کسانی است که از راه طائف به مکه مکرمه می‎روند.

54 - "قصد قربت مطلقه": قصد نزدیک شدن و تقرب به خدای متعال بدون قصد واجب یا مستحب بودن عمل.

"م"

55 - "ما فی الذمه": آنچه به عهده انسان است.

56 - "مطاف": حد فاصل بین کعبه و مقام ابراهیم (ع) است که بنابر مشهور باید طواف، در آن محدوده انجام شود.

57 - "مقام ابراهیم (ع)": سنگی است در فاصله «13» متری از کعبه بین شرق و شمال آن که در جایگاه مخصوصی قرار دارد و گفته می‎شود حضرت ابراهیم (ع) هنگام ساختن کعبه، روی آن می‎ایستادند و یا روی آن نماز می‎خواندند.

58 - "محل اشکال یا محل تأمل است": نشانه نداشتن فتوای قطعی در مسأله مربوطه می‎باشد و مقلد مخیر است بین احتیاط کردن در آن مسأله و یا رجوع به مرجع دیگر که فتوای قطعی دارد، با مراعات شرایط آن.

59 - "مسلوس و مبطون": معنای آنها در پاورقی مسأله «383» ذکر شده است.

60 - "مستقر": ثابت و قطعی شدن تکلیفی بر عهده مکلف.

61 - "محدث": کسی است که کاری که موجب وضو یا غسل باشد انجام داده.

62 - "مأزمین": تنگه ای است بین عرفات و مشعر که حد مشعر و خارج از آن است.

ناوبری کتاب