صفحه ۳۹۲

"ر"

45 - "رکن یمانی": رجوع شود به ارکان کعبه.

46 - "رقطاء": محلی است بین راه مکه به عرفات که سابقا در نزدیکی آن سدی بوده و اکنون داخل محدوده شهر مکه و حوالی "مسجد الرایه" است.

"ص"

47 - "صدق وطن": جایی که به آن، وطن یعنی محل سکونت گفته می‎شود.

"ظ"

48 - "ظاهرا": هر کجا فقیه چنین تعبیری داشته باشد نشانه فتوا دادن او در مسأله مربوطه است که باید به آن عمل نمود.

"ع"

49 - "عقبه مدنیین": سابقا دروازه مدینه در شهر مکه بوده و اکنون جزو شهر شده و جنب حجون و قبرستان مکه می‎باشد.

"ف"

50 - "فسوق": معنای آن در مسأله «318» بیان شده است.

51 - "فخ": وادی ای است در مدخل شهر مکه از راه جده و مسجد تنعیم.

"ق"

52 - "قصد انشا": قصد به وجود آوردن چیزهایی که وجود اعتباری دارند. (رجوع شود به امر اعتباری)

ناوبری کتاب