صفحه ۳۸۹

بودن جنس مورد معامله شک نماییم باید بنا را بر صحت و سلامت آن گذاشت.

13 - "اخبار مستفیضه": اصطلاحی است در علم الحدیث و به روایاتی گفته می‎شود که راویان آنها از سه نفر یعنی از سه طریق بیشتر باشند ولی به حدی که موجب تواتر یعنی پیدا شدن یقین به صدور آنها از معصوم (ع) باشد نرسد.

14 - "ادنی الحل": معنای آن در مسأله «155» ذکر شده.

15 - "استمناء": بازی کردن انسان با آلت خود یا غیر آن به حدی که منی خارج شود.

16 - "اطلاق": شامل و عام بودن چیزی یا حکمی.

"ب"

17 -"بعید نیست": در مواردی این تعبیر را به کار می‎برند که روشنی مسأله، در حد تمایل به اظهار فتوای قطعی می‎باشد؛ در این گونه موارد، مقلد باید به آن عمل نماید و رجوع به مرجع دیگر جایز نیست.

18 - "بیتوته": ماندن حجاج در شب در محلی (نظیر ماندن در منی در شبهای یازدهم، دوازدهم و سیزدهم ذی حجه).

19 - "بومادران": گیاهی است خوشبو و معطر، دارای ساقه های بلند و گلهای سفید رنگ.

"ت"

20 - "تصالح": حاضر شدن طرفین اختلاف برای مصالحه و گذشت نسبت به یکدیگر.

21 - "تراضی": رضایت دادن طرفین اختلاف بر یک امر.

22 - "تبرع": انجام دادن کاری مجانا.

ناوبری کتاب