صفحه ۳۸۸

قبل یا بعد از آن باشد نظیر مورد چهارم می‎باشد.

6 - "اقوی چنین است": جایی گفته می‎شود که حکم مسأله، نزد مرجع، روشن و قوی است و مقلد باید به آن عمل نماید و مراجعه به فتوای دیگران جایز نیست.

7 - "اصل ترکه": مجموعه دارایی میت است، در مقابل ثلث آن یعنی یک سوم دارایی.

8 - "اعتبار" و "امر اعتباری" و "اعتبارا": تقریبا به یک معناست و در جایی گفته می‎شود که چیزهایی وجود حقیقی در خارج ذهن ندارند ولی به دلیل اهداف عقلایی، یک نوع وجود حقوقی و قراردادی و فرضی بین مردم و یا بین عده ای و یا نزد خود انسان، برای آنها تصور می‎شود مانند: مفاد معاملات و عقدها و قراردادها و اوامر و نواهی بین افراد و نیز کلیه شخصیتهای حقوقی رایج.

9 - "ارکان کعبه": کعبه معظمه دارای چهار رکن می‎باشد که مقصود همان چهار گوشه آن است:

اول: "رکن حجر" که حجرالاسود در آن گوشه قرار دارد.

دوم: "رکن عراقی" است که از حجرالاسود گذشته و نرسیده به حجر اسماعیل (ع) می‎باشد.

سوم: "رکن شامی" که در شمال غربی کعبه است و بعد از حجر اسماعیل قرار دارد.

چهارم: "رکن یمانی" است که نرسیده به رکن حجر می‎باشد.

10 - "استنکاف": شانه خالی کردن از انجام کار واجب یا ترک کار حرام.

11 - "احراز": کسب اطمینان نسبت به کاری.

12 -اصل سلامت: اصطلاح فقهی است و مقصود آن است که هر گاه پس از انجام معامله ای، نسبت به سلامت و معیوب

ناوبری کتاب