صفحه ۳۸۷

فهرست اصطلاحات و اماکن

"الف"

1 - "ابطح": نام یکی از وادیهای شن زار و مسیل گونه اطراف شهر سابق مکه است که اکنون جزو شهر شده و در خیابان مسجدالحرام پس از پل حجون و نرسیده به میدان معابده قرار دارد.

2 - "استلام حجرالاسود": دست کشیدن به حجرالاسود.

3 - "احتیاط واجب": اصطلاح فقهی است و در جایی گفته می‎شود که مرجع، فتوای قطعی ارائه نمی دهد ولی به نظر او مسأله مربوطه دارای شبهه قوی وجوب یا حرمت می‎باشد: و در چنین موارد مقلد هم می‎تواند به مرجع دیگری با مراعات شرایطش مراجعه نماید و هم به احتیاط مرجع خود عمل نماید.

4 - "احتیاط": مرتبه ضعیف احتیاط واجب است و در حکم مانند آن می‎باشد.

5 - "احوط...": یعنی احتیاط چنین است؛ اگر چنین تعبیری همراه با فتوای مرجع برخلاف مضمون و مفاد احتیاط باشد، خواه فتوا پیش از کلمه "احوط" باشد یا بعد از آن، در این گونه موارد احتیاط کردن مستحب است و مقلد نمی تواند به فتوای غیر مرجع خود مراجعه نماید؛ ولی اگر بدون فتوای

ناوبری کتاب