صفحه ۳۸۳

غسل مس میت با انجام آنها به نظر اینجانب محل اشکال است.

(سؤال 226) اینجانب مدیر گروه حج می‎باشم و اعمال حجی که انجام می‎دهم مستحبی است، آیا می‎شود به جای حج تمتع نیت حج افراد کرده و به جای عمره تمتع عمره مفرده انجام دهم ؟ همچنین سایر خدمه که واجب الحج نیستند آیا می‎توانند چنین کنند؟

جواب: مانعی ندارد.

(سؤال 227) کسی که قصد کرده تا پایان روز هشتم ذیحجه در مکه بماند و به تصور اینکه از آغاز ورودش تا آن روز ده روز می‎شود نمازهایش را تمام خوانده ولی بعدا معلوم شده کمتر از ده روز بوده وظیفه اش چیست ؟

جواب: در فرض سؤال وظیفه او قصر است و نمازهایی را که در غیر مسجدالحرام اصلی تمام خوانده است بنابر احتیاط واجب قضا نماید.

(سؤال 228) آیا مقداری از سنگ صفا و مروه یا مشعر را می‎شود با خود آورد یا نه ؟

جواب: با توجه به فتوای بعضی از علما به منع، احوط ترک است؛ اگر چه به دلیل معتبری تاکنون برخورد نشده است.

(سؤال 229) مریض با احرام عمره تمتع یا عمره مفرده وارد مکه شده ولی از انجام طواف و سعی عاجز است، آیا وظیفه او استنابه است یا احکام محصور را دارد؟ و بالجمله احکام محصور برای مریضی است که قبل از ورود به مکه مریض شده، یا در مورد مرض بعد از ورود به مکه و امکان استنابه هم باز احکام محصور جاری می‎شود؟

جواب: در فرض سؤال احکام محصور را ندارد، بلکه در صورت امکان او را به دوش گیرند یا بر تخت روان و مانند آن

ناوبری کتاب