صفحه ۳۸۰

اول عدول کند و دوباره به نیت شخص مورد نظر محرم شود؟

جواب: نمی تواند عدول کند.

(سؤال 213) کسی که به احرام عمره مفرده وارد مکه می‎شود، در صورتی که احرام او در ماههای حج باشد آیا می‎تواند آن را عمره تمتع قرار دهد و به دنبال آن حج را بجا آورد (البته در حج استحبابی)؟

جواب: مانعی ندارد.

(سؤال 214) کسی که حج افراد بر او واجب و متعین است و به قصد حج افراد در یکی از میقاتها محرم شده است، آیا می‎تواند نیت خود را به عمره تمتع تبدیل نماید و بعد از انجام آن حج تمتع بجا آورد؟ همچنین آیا می‎تواند حج افراد را به عمره مفرده تبدیل نماید و بعد از آن برای عمره تمتع محرم شود؟

جواب: اگر حج افراد بر او واجب باشد، باید حج افراد انجام دهد.

اماکن حج

(سؤال 215) آیا محلهای تعیین شده با تابلوهای دولت عربستان جهت وقوف به مشعر و عرفات و بیتوته در منی برای ایرانیان که از جغرافیای عربستان اطلاع ندارند کفایت می‎کند یا لازم است نسبت به صحت آن تحقیق شود؟

جواب: اگر وثوق حاصل نشود، باید تحقیق و یا احتیاط شود.

(سؤال 216) آیا حائض و جنب می‎توانند از مقدار توسعه یافته مسجدالحرام و مسجد النبی (ص) عبور کنند؟

جواب: نباید عبور کنند.

(سؤال 217) آیا غار حرا جزو محدوده مکه است ؟ و آیا قبل

ناوبری کتاب