صفحه ۳۷۹

می‎کند و باقی اعمال عمره را بجا می‎آورد و روز بعد نیز لک می‎بیند و غسل می‎کند و سایر اعمال را انجام می‎دهد تا روز دهم و برای عرفات حرکت می‎کند و روز یازدهم باز هم لک می‎بیند؛ آیا حجش تمتع است یا به حج افراد عدول کند؟

جواب: در فرض سؤال، عمره تمتع او صحیح است و حج او حج تمتع می‎باشد.

عدول در حج و عمره

(سؤال 210) کسی که برای حج مستحب وارد مکه شده اگر ببیند وقت تنگ است، آیا می‎تواند به حج افراد عدول کند و حج افراد بجا آورد؟ و آیا عمره مفرده بر او واجب نیست ؟

جواب: اگر منظور این است که برای عمره تمتع محرم شده و پس از ورود به مکه به واسطه تنگی وقت نمی تواند اعمال عمره را انجام دهد، در این فرض عدول به حج افراد مانعی ندارد و چون حج او استحبابی بوده پس از اتمام حج، عمره مفرده بر او واجب نیست؛ و اگر منظور این است که بدون احرام وارد مکه شده است، در این فرض عدول صدق نمی کند.

(سؤال 211) اگر بعد از نیت عمره و احرام مجددا برای عمره دیگر محرم شود - مثلا به نیت عمره مفرده محرم شده ولی بعدا نیت عمره تمتع کند و تلبیه بگوید - کدام عمره صحیح است ؟

جواب: اگر قبل از تلبیه از نیتش عدول کرده باشد، به قصد هر کدام تلبیه گفته باشد احرام طبق آن منعقد می‎شود.

(سؤال 212) شخصی در میقات برای خودش محرم می‎شود و تلبیه می‎گوید، بعد به فکر می‎افتد که چون خودش حج واجب را در سالهای گذشته بجا آورده برای پدر یا مادر یا یکی از خویشاوندان دیگرش حج تبرعی بجا آورد؛ آیا می‎تواند از نیت

ناوبری کتاب