صفحه ۳۷۷

خوردن قرص نیز همان حکم را دارد.

(سؤال 201) زنی بعد از وقوفین حیض می‎شود و با مصرف قرص خون او قطع می‎گردد و اعمال را انجام می‎دهد ولی بعد از آن لک می‎بیند؛ وظیفه او چیست ؟

جواب: اگر قبل از تمام شدن سه روز قطع شده و مجرا هم پاک بوده، اعمالش صحیح است.

(سؤال 202) زنی در حال طواف مستحاضه قلیله می‎شود؛ وظیفه او چیست ؟

جواب: علاوه بر عمل به وظایف مستحاضه قلیله حکم مسأله «381» مناسک را دارد که چهار صورت فرض شده است.

(سؤال 203) زن مستحاضه ای بعد از غسل و وضو مشغول طواف می‎شود و در اثنای طواف لک می‎بیند؛ وظیفه او چیست ؟

جواب: اگر مجرا پاک نبوده و به واسطه پنبه و نوار و مانند آنها از خروج خون ممانعت کند، ادامه طواف مانعی ندارد؛ و در غیر این فرض حکم چهار صورتی را دارد که در مسأله «381» مناسک ذکر شده است.

(سؤال 204) زنی به تصور اینکه پاک شده است طواف انجام می‎دهد و در اثنای سعی متوجه می‎شود که هنوز پاک نشده است؛ آیا سعی او نیز باطل است ؟ و اگر بعد از سعی متوجه شود وظیفه او چیست ؟

جواب: در فرض اول بعد از اعاده طواف و نماز طواف، سعی را اتمام کند و بعد از اتمام احتیاطا اعاده نماید؛ و در فرض دوم سعی را نیز احتیاطا اعاده کند.

(سؤال 205) اگر صاحب عادت وقتیه و عددیه که عددش مثلا هفت روز است، روز هفتم پاک شد و غسل کرد و اعمال حج را بجا آورد ولی بعدا لک دید، وظیفه اش چیست ؟

ناوبری کتاب