صفحه ۳۷۴

(سؤال 191) شخصی چند عمره مفرده بجا آورده و برای هیچ کدام طواف نساء نکرده، آیا یک طواف نساء برای عمره های انجام شده کافی است یا باید برای هر یک از آنها طواف نساء جداگانه بجا آورد؟

جواب: بنابر احتیاط برای هر کدام یک طواف نساء با نماز آن بجا آورد.

وظایف زنان حائض و مستحاضه در حج و عمره

(سؤال 192) زن با احرام عمره مفرده وارد مکه شد و حائض گردید و می‎داند تا آخر ساعتی که در مکه است پاک نمی شود، آیا می‎تواند در لحظات اول ورود برای طوافها نایب بگیرد و سعی و تقصیر را خود انجام دهد و از احرام خارج شود یا وظیفه دیگر دارد؟

جواب: با فرض علم به بقای عذر تا آخر وقت، استنابه در اوایل ورود مانعی ندارد؛ ولی اگر کشف خلاف شد باید خودش طواف و نماز آن را بجا آورد و بنابر احتیاط واجب سعی و تقصیر را نیز اعاده نماید.

(سؤال 193) اگر زنی به نیت عمره مفرده محرم شود و بعد از آن عادت شود و در همه روزهایی که می‎تواند در مکه باشد حیض باشد چه اعمالی باید انجام دهد؟ و اگر در آنجا اعمالی انجام نداده و فعلا به ایران آمده چه وظیفه ای دارد؟

جواب: باید برای طواف عمره و نماز آن نایب بگیرد و سعی و تقصیر را خودش انجام دهد، سپس برای طواف نساء و نماز آن نایب بگیرد؛ و اگر اعمال را انجام نداده و مراجعت کرده باشد بنابر احتیاط در احرام خود باقی می‎باشد و باید برگردد و انجام دهد.

ناوبری کتاب