صفحه ۳۷۳

عمره مفرده

(سؤال 187) انجام عمره مفرده در ماههای حج پیش از عمره تمتع جایز است یا خیر؟ و در این مسأله فرقی بین صروره و غیر صروره هست یا نه ؟

جواب: جایز است؛ و بین صروره و غیر صروره فرقی نیست.

(سؤال 188) تأخیر عمره مفرده در حج افراد تا چه وقتی بدون عذر جایز است ؟

جواب: عمره مفرده عمل مستقل است و گاهی وجوب فوری دارد و گاهی ندارد، و مرتبط به حج افراد نیست.

(سؤال 189) کسی که وظیفه او عمره تمتع است و ندانسته به نیت عمره مفرده محرم شده است تکلیف او چیست ؟

جواب: اگر در ماههای حج (شوال، ذیقعده و ذیحجه) محرم شده باشد، در صورتی که در اثنای عمره متوجه شود می‎تواند عدول به عمره تمتع کند؛ و اگر بعد از تمام شدن عمره متوجه شود می‎تواند همان را عمره تمتع قرار دهد.

(سؤال 190) شخصی در اثنای عمره مفرده و در شوط پنجم سعی مریض شده و نتوانسته عمره را تمام کند، او را به ایران برده اند و بعد از بهبودی نتوانسته به مکه برگردد، وظیفه اش چیست ؟ ضمنا کسی نایب او شده تا عملی که وظیفه اوست و او را از احرام خارج می‎کند بجا آورد.

جواب: در فرض سؤال، نایب سعی را تکمیل کند و بنابر احتیاط یک سعی کامل نیز به نیابت او انجام دهد، سپس خود او در هر جا که هست تقصیر نماید و بعد از آن نایب او طواف نساء و نماز آن را بجا آورد.

ناوبری کتاب