صفحه ۳۷۱

دهد. و در هر حال فعلا از احرام خارج شده است.

(سؤال 176) کسانی که طواف و سعی را بر وقوفین مقدم می‎دارند اگر بعد از سعی تقصیر نمودند، آیا موجب محل شدن و یا کفاره می‎گردد؟

جواب: از احرام خارج نمی شوند؛ و اگر از روی سهو یا جهل بوده کفاره هم ندارد.

(سؤال 177) اگر کسی در اثنای سعی تقصیر نماید وظیفه اش چیست ؟

جواب: باید سعی را اتمام کند و بعد تقصیر را اعاده نماید؛ و اگر موالات به هم خورده باشد، احتیاطا بعد از اتمام، اول سعی و سپس تقصیر را اعاده نماید.

(سؤال 178) اگر کسی در عمره تمتع از روی جهل تقصیر را ترک نماید و به وطن برگردد چه حکمی دارد؟

جواب: بنابر احتیاط حکم ترک عمدی را دارد؛ و چون به وطن برگشته است سال بعد عمره و حج تمتع را اعاده نماید.

(سؤال 179) اگر کسی تقصیر را در عمره مفرده عمدا یا از روی جهل یا فراموشی ترک کند و طواف نساء را انجام دهد وظیفه اش چیست ؟

جواب: در هر جا تقصیر کند کافی است؛ ولی بنابر احتیاط باید طواف نساء و نماز آن را اعاده کند و اگر خودش نمی تواند به مکه برگردد نایب بگیرد.

(سؤال 180) آیا بین عمره تمتع و حج تمتع، ماشین کردن سر جایز است ؟

جواب: با ماشین ته زن نباید ماشین کند.

(سؤال 181) بین عمره تمتع و حج که جایز نیست سر بتراشد، آیا تراشیدن سر کفاره دارد یا خیر؟

ناوبری کتاب