صفحه ۳۶۹

جواب: بستگی به کیفیت توکیل دارد.

(سؤال 170) اگر ذبح در منی تا اواخر ذیحجه برای کسی ممکن باشد، آیا می‎تواند در روز عید پس از رمی جمره عقبه حلق کند و از احرام بیرون آید و اعمال مکه را نیز انجام دهد و سپس در روزی که امکان داشت در منی قربانی نماید یا خیر؟

جواب: در مفروض سؤال مانعی ندارد.

(سؤال 171) اگر قربانی در منی و در ایام تشریق ممکن نباشد ولی بعضی از حجاج احتمال دهند در روزهای باقیمانده ذیحجه می‎توانند در منی قربانی کنند لکن عسر و حرج دارد، آیا لازم است قربانی را تأخیر اندازند یا ذبح در خارج منی و در روز عید کفایت می‎کند؟

جواب: در فرض سؤال، ذبح در قربانگاه فعلی در روز عید کافی است.

(سؤال 172) در صورتی که ذبح در منی میسور نباشد، ذبح در هر یک از قربانگاههای واقع در وادی محسر کافی است یا باید در الاقرب به منی فالاقرب ذبح کرد؟

جواب: اقرب به منی احوط است؛ مگر اینکه قربانگاههای وادی محسر از جهتی ترجیح داشته باشد، مثل اینکه گوشت قربانی در آن قربانگاهها ضایع نمی شود که در این فرض می‎توانید در آنجا ذبح کنید.

(سؤال 173) با توجه به اینکه قربانی در زمان ما در منی نوعا ممکن نیست، آیا دلیلی بر لزوم الاقرب فالاقرب داریم ؟ و یا خارج منی شامل هر جایی می‎شود، که در این صورت حاجی می‎تواند وکالت دهد تا در وطن خود در ساعت معینی برای او قربانی کنند و قهرا گوشت قربانی نیز به هدر نمی رود؟ و از طرفی بعضی شبهه کرده اند که در صورت به هدر رفتن قربانی اسراف

ناوبری کتاب