صفحه ۳۶۸

جواب: رمی سنگچین که به شکل ستون می‎باشد قدر متیقن است و ظاهرا در وسط دیوار سیمانی قرار نگرفته است، بلکه سنگهای سه طرف آن نمایان است و فقط یک طرف آن با سیمان اندوده شده که کفایت رمی آن خلاف احتیاط است.

قربانی

(سؤال 167) اگر کسی به انسان نیابت دهد که برای او قربانی کند و مجتهد منوب عنه در قربانی به شرایط اضافی قائل باشد، آیا لازم است نسبت به قربانی جهت او مطابق فتوای مجتهد منوب عنه عمل شود یا طبق نظر مجتهد نایب نیز کفایت می‎کند؟

جواب: نایب در حج طبق فتوای مرجع تقلید خود عمل می‎کند؛ مگر اینکه در ضمن اجاره، شرط اضافی شده باشد. ولی کسی که فقط در قربانی وکالت دارد باید طبق وکالت خود عمل کند و موکل باید به نحوی وکالت بدهد که طبق فتوای مرجع تقلید خود مجزی و صحیح باشد.

(سؤال 168) اگر در اثر ندانستن مسأله یا عدم اطلاع از غروب آفتاب قربانی را در شب انجام دهد کافی است یا در روز مجددا باید قربانی کند؟

جواب: اگر از روی ندانستن مسأله در شب ذبح کرده باشد احوط اعاده است؛ بلکه اگر به خیال اینکه غروب نشده است ذبح کرده باشد، کفایت آن مشکل است و در این فرض نیز احوط اعاده است.

(سؤال 169) اگر کسی به فردی نیابت دهد که برای او قربانی کند، آیا لازم است نایب خودش ذبح کند یا می‎تواند دیگری را برای قربانی کردن نایب کند؟

ناوبری کتاب