صفحه ۳۶۷

جواب: مجرد قاعدگی عذر نیست؛ مگر اینکه عوارض مجوز نایب گرفتن داشته باشد.

(سؤال 163) اگر کسی می‎داند یک روز رمی را ترک کرده است ولی نمی داند که روز دهم بوده یا یازدهم و یا دوازدهم، وظیفه اش چیست ؟

جواب: اگر قبل از مغرب روز دوازدهم متذکر شود، هر سه جمره را به قصد همان روز رمی کند؛ و اگر بعد از مغرب آن روز متذکر شود، هر سه جمره را به ترتیب به قصد ما فی الذمه رمی نماید.

(سؤال 164) اگر بعد از انداختن سنگ به هر سه جمره یقین کند که یکی از آنها را از هفت سنگ کمتر زده تکلیف او چیست ؟

جواب: اگر قبل از انصراف از رمی جمره عقبه یقین کند، تکمیل رمی جمره عقبه کافی است؛ و اگر بعد از انصراف یقین کند، در این فرض نیز کفایت رمی آن به واسطه انحلال علم اجمالی بعید نیست، اگر چه احتیاط بهتر است.

(سؤال 165) اگر شخصی قبل از رمی به حال بیهوشی و اغماء درآید بعضی فرموده اند: ولی او یا دیگری برای او رمی نماید؛ آیا این نیابت تبرعی برای طواف و سعی هم صحیح و مجزی است یا نه ؟ مثلا اگر قبل از طواف سکته کند و یا حال جنون پیدا نماید به طوری که درک نداشته باشد، آیا جایز است کسی تبرعا نیابت کند؟

جواب: مجزی نیست.

(سؤال 166) در گذشته جمرات به شکل فعلی نبوده و ظاهرا بعدا قطورتر درست شده است؛ بنابراین در رمی جمره عقبه چرا باید فقط قسمت سنگچین وسط دیوار سیمانی را رمی نمود و رمی دیوار سیمانی جایز نیست ؟

ناوبری کتاب