صفحه ۳۶۶

و در صورت ترک آن با عذر و یا بدون عذر روز سیزدهم رمی کند.

(سؤال 158) زنهایی که از وقوف اختیاری مشعر عاجز می‎باشند آیا جایز است نایب شوند؟ و آیا می‎توانند در شب رمی جمره نمایند؟ یا برای رمی جمره کسی را نایب بگیرند؟

جواب: رمی جمره را باید خودشان روز عید انجام دهند، و اگر روز عید نتوانستند روز یازدهم اول رمی جمره عقبه را قضا کنند و بعد وظیفه روز را انجام دهند؛ ضمنا جهت رعایت ترتیب، قربانی و تقصیر را تأخیر بیندازند و روز یازدهم بعد از رمی جمره عقبه انجام دهند.

(سؤال 159) کسی که می‎خواهد به نیابت دیگری رمی جمرات کند آیا کافی است که هر جمره ای را اول برای خودش رمی کند و پس از آن به نیابت دیگران رمی نماید و بعد جمره وسطی و عقبه را هم همین طور، یا باید اول هر سه جمره را برای خودش رمی کند و بعد برای دیگران ؟

جواب: فرض اول نیز صحیح است.

(سؤال 160) کسی که نمی تواند در روز عید رمی کند آیا می‎تواند قبل از رمی، حلق نماید و روز دیگر رمی کند؟

جواب: در فرض سؤال امر دائر بین سقوط ترتیب و تأخیر حلق از روز عید است که تخییر محتمل است؛ ولی احتیاط در تأخیر حلق است.

(سؤال 161) سنگریزه هایی در مشعر موجود است و معلوم است از خارج از مشعر آورده اند و معلوم نیست که از حرم است یا خارج از حرم؛ آیا می‎توان برای رمی از آنها استفاده کرد یا نه ؟

جواب: باید احراز کند که از سنگریزه های حرم است.

(سؤال 162) زنی که احتمال بدهد رمی باعث قاعدگی او می‎شود آیا جایز است برای رمی نایب بگیرد یا نه ؟

ناوبری کتاب