صفحه ۳۶۵

شبانه مشعر را درک کرده و عمدا قبل از طلوع فجر برای بردن اثاث و کارهای دیگر به منی رفته است و قصد برگشتن به مشعر را داشته ولی در منی خوابش برده، وظیفه اش چیست ؟

جواب: حج او صحیح است.

رمی جمرات

(سؤال 155) کسانی که به عنوان راهنما همراه معذورین در شب جهت رمی جمره می‎روند، از آنجا که راه چادرها تا جمرات زیاد است و باعث خستگی زیاد می‎شود آیا می‎توانند رمی خویش را نیز انجام دهند یا خیر؟ و اگر نایب باشند رمی ایشان چه حکمی دارد؟

جواب: اگر از رمی در روز معذور باشند، رمی در شب مانعی ندارد؛ ولی کافی بودن عمل نیابتی معذور محل اشکال است.

(سؤال 156) آیا جایز است زنانی که می‎توانند در روز رمی کنند به علت کثرت جمعیت و قرار گرفتن بین مردهای نامحرم در شب رمی نمایند، یا رمی در شب برای آنها متعین است ؟ و اگر در روز رمی کنند چه حکمی دارد؟

جواب: اگر رمی در روز برای آنها مستلزم حرج و مفسده نباشد باید در روز رمی کنند؛ و تماس قهری با نامحرم از روی لباس بدون تلذذ و ریبه اشکال ندارد.

(سؤال 157) کسی که معذور است و باید خودش در شب رمی کند، آیا وظیفه او رمی در شب است یا اینکه روز سیزدهم تمام جمرات را در روز رمی کند و روز سیزدهم عجزی در کار نیست ؟

جواب: شب یازدهم و دوازدهم مقدم بر روز سیزدهم است؛

ناوبری کتاب