صفحه ۳۶۳

پنج شوط بوده، آیا کل سعی را باید از سر بگیرد یا دو شوطی را که ناقص بوده است باید تکمیل کند؟ و آیا تقصیر را هم باید دو مرتبه انجام دهد یا نه ؟

جواب: اگر زیاد طول نکشیده باشد، سعی را تکمیل کند و تقصیر را اعاده نماید؛ و اگر طول کشیده باشد، احتیاطا آن سعی را تکمیل کند و پس از آن سعی و تقصیر را اعاده نماید.

(سؤال 148) شخصی در حال سعی در عدد شوطها شک می‎کند و با حال تردید به سعی خود ادامه می‎دهد و بعد از طی مسافتی یقین می‎کند؛ آیا سعی او درست است یا نه ؟

جواب: اگر به امید اینکه شک او مبدل به یقین شود سعی را ادامه داده باشد، صحت سعی او بعید نیست.

(سؤال 149) اگر هروله را در محل خود فراموش کند و پس از آن متذکر شود و برای تدارک هروله برگردد، آیا این سعی صحیح است یا نه ؟

جواب: اگر آن مقدار را به قصد رجاء یا احتیاط اعاده کرده مانعی ندارد؛ و اگر با نیت قطعی بوده مشکل است و احوط اعاده سعی می‎باشد.

(سؤال 150) اگر بعد از گذشتن ماه ذیحجه بفهمد که سعی او در عمره تمتع یا حج تمتع باطل بوده تکلیف چیست ؟ آیا قابل جبران است، و اگر هست چه وقت باید بجا آورد؟ آیا احتیاج به اعاده حج دارد یا نه، و از احرام خارج شده است یا نه ؟

جواب: اگر بطلان سعی ناشی از سهو یا نسیان یا جهل به موضوع باشد عمره و حج او صحیح است و باید سعی را اگر چه در غیر ماههای حج اعاده کند، و در صورت عدم امکان نایب بگیرد؛ و اگر ناشی از جهل به حکم باشد صحت عمره و حج او محل اشکال است.

ناوبری کتاب