صفحه ۳۶۲

حج تمتع بر او واجب بوده باید در سالهای بعد آن را انجام دهد.

(سؤال 143) سکوهای مشترک بین مسجدالحرام و محل سعی برای زنهای حائض چه حکمی دارد؟ آیا می‎توانند در قسمت مشرف به محل سعی بنشینند؟

جواب: هر نقطه ای که محرز نباشد جزو مسجد است، توقف آنها در آن نقطه به حکم "اصالة البرائة و الحلیة" مانعی ندارد و احتیاط لازم نیست؛ ولی ظاهرا هر مقدار از آن نقاط که محاذی درها و ستونهای مسجد است حکم مسجد را دارد.

(سؤال 144) شخصی شوط سوم سعی را به هم زده و با فاصله اندکی هفت شوط دیگر بجا آورده و تقصیر نموده است، آیا این سعی صحیح است ؟

جواب: اگر فاصله کم بوده و به قدری صبر نکرده که موالات به هم بخورد، بنابر احتیاط باید سعی و تقصیر را اعاده نماید.

(سؤال 145) گاهی انسان در اثر ازدحام جهت رفتن برای سعی ناچار است از مسجدالحرام عبور کند، در این صورت تکلیف زنهای حائض و نفساء چیست ؟ آیا برای سعی هم مثل طواف نایب بگیرند؟

جواب: عبور از مسجدالحرام برای سعی صحیح نیست و برای زنها جایز نیست؛ و اگر بدون عبور از مسجدالحرام سعی ممکن نباشد و تأخیر آن هم تا آخرین زمان امکان مقدور نباشد باید نایب بگیرند.

(سؤال 146) اگر از مروه شروع و به صفا ختم کرده و بعد فهمیده است وظیفه او چیست ؟ بخصوص اگر تقصیر کرده باشد.

جواب: باید سعی و تقصیر را اعاده نماید.

(سؤال 147) اگر کسی یقین کند که هفت شوط سعی بین صفا و مروه را تمام کرده است ولی بعد از تقصیر متوجه شود که

ناوبری کتاب