صفحه ۳۶۰

جواب: باید به هر نحوی که می‎تواند بخواند و بنابر احتیاط نایب هم بگیرد.

(سؤال 136) کسانی که قرائتشان درست نیست و می‎خواهند نماز طوافشان را به جماعت بخوانند، آیا می‎توانند نماز طواف حج را به نماز طواف نساء یا بالعکس اقتدا کنند؟ همچنین کسی که نایب است به کسی که نایب نیست، و یا نماز طواف واجب را به مستحب و یا بالعکس می‎تواند اقتدا کند یا نه ؟

جواب: کسی که قرائتش درست نیست نمی تواند نایب شود، و اقتدا در نماز مستحبی صحیح نیست؛ و در بقیه فروض اقتدا مانعی ندارد و عمل به احتیاط حاصل می‎شود. ضمنا احتیاط جماعت، احتیاط مستحبی است و اکتفا به آن جایز نیست. بلکه خودش فرادی بخواند و نایب هم بگیرد.

(سؤال 137) افرادی که قرائت صحیح نداشته و نماز طواف را به غلط خوانده اند و جماعتی فراهم نشده تا نماز را به جماعت بخوانند و نایب هم نگرفته اند، آیا چنین نمازی از آنها کافی و مجزی است یا نه ؟

جواب: بنابر احتیاط نایب هم بگیرند.

(سؤال 138) اگر کسی مطمئن باشد قرائت یا سایر اذکار نمازش درست است و نماز طواف را - اعم از طواف زیارت و نساء - همان گونه بخواند و بعد معلوم شود که اشتباه بوده وظیفه اش چیست ؟

جواب: اگر احتمال غلط بودن آن را نمی داده تا اینکه تصحیح کند، نمازش صحیح است.

(سؤال 139) آیا طواف در عمره مفرده استحبابی حکم طواف واجب را دارد که باید نماز آن پشت مقام ابراهیم (ع) خوانده شود یا حکم طواف مستحبی را دارد و در هر جای مسجد الحرام

ناوبری کتاب