صفحه ۳۵۹

شروع کند طواف کننده ها می‎آیند و او را حرکت می‎دهند و جابجا می‎کنند، ولی در عین حال نماز را شروع می‎کند؛ آیا اگر این نماز را تمام کند صحیح است یا نه ؟

جواب: اگر بداند اشکال دارد؛ ولی اگر شک داشته باشد و به امید اینکه بتواند بخواند شروع کند اشکال ندارد.

(سؤال 132) اگر کسی نماز طواف را در غیر مقام ابراهیم (ع) بخواند و با اعتقاد به صحیح بودن آن بقیه اعمال را انجام دهد وظیفه او چیست ؟

جواب: نماز را در پشت مقام اعاده کند و بقیه اعمال او صحیح است.

(سؤال 133) آیا جایز است که نماز طواف واجب را احتیاطا به نماز یومیه و یا به نماز طواف مستجب امام اقتدا کرد یا جایز نیست و فقط باید نماز طواف واجب باشد؟

جواب: اقتدا به نماز یومیه یا نماز طواف واجب رجاءا در صورت عدم اکتفا به آن و اعاده آن به نحو فرادی مانعی ندارد؛ ولی اقتدا به نماز طواف مستحب صحیح نیست.

(سؤال 134) آیا "صلاة معادة""صلاة معادة" به نمازی می‎گویند که بر انسان واجب بوده و بجا آورده است و دوباره بخواهد آن را بخواند. در نماز طواف واجب مشروع است یا خیر؟

جواب: مشروعیت آن محرز نیست، ولی به قصد رجاء مانعی ندارد.

(سؤال 135) کسی که هر چه کوشش می‎کند موارد غیر صحیح قرائت خود را تصحیح نماید نمی تواند و نیز شخص دیگری را جهت اقتدا کردن و یا تلقین نمودن قرائت صحیح پیدا نمی کند، وظیفه اش چیست ؟

ناوبری کتاب