صفحه ۳۵۷

خراب شده به نحو صحیح انجام شود و زیادی قبلی و بعدی مقدمه علمیه باشد جهت اطمینان - آیا این طواف صحیح است ؟

جواب: اگر زاید بر مقدار باطل را به قصد طواف انجام نداده باشد طوافش صحیح است؛ ولی اطلاق مقدمه علمیه بر تمام مقدار زاید صحیح نیست، بلکه فقط مقدار مشکوک از باب مقدمه علمیه می‎باشد.

(سؤال 124) شخصی شوط اول طواف را در حالی که ناقص بوده رها می‎کند و پس از آن شش شوط دیگر بجا می‎آورد و بعد از آن نقیصه شوط اول را بجا می‎آورد، آیا طواف او صحیح است ؟

جواب: صحیح نیست.

(سؤال 125) شخصی به جهت عذری طواف را قطع کرد و موالات به هم خورد؛ قبل از نصف، یا بعد از نصف و قبل از چهار، یا بعد از اکمال چهار، وظیفه او چیست ؟

جواب: در فرض اول طواف باطل، و در فرض دوم بنابر احتیاط واجب اتمام و اعاده لازم، و در فرض سوم اتمام کافی است و اعاده بعد از اتمام و نماز آن بنابر احتیاط استحبابی می‎باشد.

شک در طواف

(سؤال 126) اگر در اثنای طواف در صحت شوط سابق یا صحت جزئی از شوطی که مشغول است و محل آن گذشته است شک کند وظیفه او چیست ؟

جواب: اعتنا نکند.

(سؤال 127) کسی در وقت طواف شک در شوطها پیدا کرد و بعد گمانش به یک طرف رسید و بنا را بر آن طرف گذاشت و بعد

ناوبری کتاب