صفحه ۳۵۶

عده ای را از مطاف خارج کردند و اینها به خیال به هم خوردن موالات عرفیه طواف را از سر گرفتند؛ با شک در به هم خوردن موالات آیا طوافشان درست است ؟

جواب: اگر در آن حال معتقد بوده اند که موالات به هم خورده و بعد از انجام طواف شک حاصل شده است اعتنا به شک نکنند؛ و اگر در حال شک طواف را از سر گرفته باشند بنابر احتیاط بعد از بر هم خوردن موالات طواف را اعاده نمایند.

(سؤال 120) اگر کسی در اثنای سعی متوجه شود که طواف او بیش از هفت شوط بوده تکلیف او چیست ؟

جواب: اگر زیادی کمتر از یک شوط باشد طواف صحیح است؛ و اگر بیشتر باشد بنابر احتیاط طواف و نماز آن را اعاده کند و سعی را هم بعد از اتمام اعاده نماید.

(سؤال 121) شخصی طواف خود را انجام داده و بعدا دو شوط به قصد رجاء برای جبران نقص احتمالی بجا آورده است، آیا این عمل خللی به طواف او می‎رساند؟

جواب: اضافه بی مورد بوده، ولی چون به قصد رجاء بوده نه به قصد جزئیت، به طوافش خللی نمی رساند.

(سؤال 122) شخصی بعد از اتمام طواف سهوا یک شوط زیاد کرده است و بعد مردد است که سه یا چهار شوط دیگر بجا آورده است، و سپس همه اعمال عمره را نیز بجا آورده؛ آیا طواف او باطل است ؟ و آیا تردید در عدد شوطهای اضافی مضر نیست ؟

جواب: بنابر احتیاط طواف و اعمال بعد از آن را اعاده نماید.

(سؤال 123) شخصی چند متر از یک شوط را خراب کرده است و چون دقیقا اول و آخر آن معلوم نیست یک شوط کامل از حجرالاسود شروع و به آنجا ختم می‎کند - به قصد اینکه آنچه

ناوبری کتاب