صفحه ۳۵۵

نداده و بدون خواندن نماز طواف شروع به سعی کرده و چند شوط آن را انجام داده است و سپس تقصیر نموده و از احرام خارج می‎شود، تکلیفش چیست ؟

جواب: بنابر احتیاط آن طواف را تکمیل کند و نماز آن را بخواند و سپس طواف و نماز را اعاده کند و بعد از آن باقیمانده سعی را انجام دهد و سپس اعاده نماید و بعد از آن تقصیر را اعاده کند؛ و اگر از روی جهل یا نسیان بوده کفاره ندارد.

(سؤال 116) کسی نتوانسته است بیش از دو شوط از طواف خود را انجام دهد و بقیه شوطها را دیگری به جای او انجام داده است، وظیفه او چیست ؟

جواب: اگر بعدا متمکن شود - هر چند به وسیله تخت روان - طواف را اعاده نماید؛ و اگر متمکن نباشد، بنابر احتیاط برای انجام یک طواف کامل نایب بگیرد.

(سؤال 117) کسی که وظیفه اش اتمام و اعاده طواف است، آن را تمام کرده و مشغول اعاده است که دوباره در یکی از شوطها، طواف مثل اول قطع می‎شود؛ آیا این طواف را نیز باید اتمام و اعاده نماید؟

جواب: اگر مثل اول باشد اتمام آن طواف لازم نیست و اعاده کفایت می‎کند.

(سؤال 118) کسی در اثنای طواف آن را قطع کرده و از اول شروع نموده، آیا طواف او صحیح است ؟ و چنانچه اعمال بعدی و تقصیر را انجام داده باشد وظیفه او چیست ؟

جواب: اگر قبل از به هم خوردن موالات از سر گرفته باشد محل اشکال است و بنابر احتیاط باید طواف و اعمال بعدی را اعاده نماید.

(سؤال 119) در اثر ناچاری برای نظافت مسجدالحرام

ناوبری کتاب