صفحه ۳۵۴

جواب: باید با تخت روان طواف کنند؛ و طواف در خارج از محدوده در صورت اتصال عرفی به طواف کنندگان در حال اختیار نیز مانعی ندارد.

(سؤال 111) شخصی در عمره تمتع پس از اتمام طواف به دلیل دلچسب نبودن طواف بدون خواندن نماز آن یک طواف دیگر بجا می‎آورد و بعدا نماز و سعی و سپس تقصیر را انجام می‎دهد، آیا عمل او درست است ؟

جواب: بنابر اقوی عملش صحیح است.

(سؤال 112) شخصی طواف خود را به هم می‎زند و طواف دوم را شروع می‎کند و آن را نیز به هم می‎زند و طواف سوم را آغاز کرده و به اتمام می‎رساند، وظیفه او چیست ؟

جواب: اگر بدون به هم خوردن موالات دوباره شروع کرده باشد اشکال دارد و بنابر احتیاط باید بعد از به هم خوردن موالات، طواف و نماز آن را اعاده نماید.

(سؤال 113) زنی با شوهرش که یک دور طواف را انجام داده بوده نیت طواف کرده و با او ادامه داده است و بعد از شوط آخر مرد که شوط ششم زن است، او به جای اینکه یک شوط دیگر انجام دهد تا طوافش کامل شود طواف را از سر گرفته و بعد نماز طواف خوانده است؛ آیا طواف زن صحیح است ؟

جواب: باید یک شوط به نیت اتمام طواف اول انجام دهد و نماز طواف را اعاده نماید.

(سؤال 114) بعد از پایان هفت شوط چند قدمی را به قصد جزئیت پیموده است، آیا طوافش باطل شده یا نه ؟

جواب: اگر از روی علم و عمد بوده طوافش باطل است؛ و اگر از روی سهو و غفلت بوده صحیح است.

(سؤال 115) شخصی بیش از چهار شوط از طواف انجام

ناوبری کتاب