صفحه ۳۵۳

او را می‎برند - آیا می‎تواند از اول نسبت به آن مقداری که جمعیت او را می‎برند نیز قصد طواف کند و آن مقدار را مثل طواف سواره حساب کند یا نه ؟

جواب: مشکل است.

(سؤال 107) مواردی که باید طواف را احتیاطا تمام کند و پس از نماز طواف آن را اعاده نماید، آیا اگر یک طواف به قصد اعم از تمام و اتمام انجام دهد (یعنی چنانچه آن مقدار که انجام شده باطل بوده، تمام هفت شوط به قصد طواف باشد و چنانچه صحیح بوده به متمم آن قصد طواف داشته باشد) و دو رکعت نماز بخواند کافی است یا نه ؟

جواب: خالی از اشکال نیست.

(سؤال 108) شخصی در عمره تمتع بعد از تقصیر می‎فهمد طواف وسعی او باطل بوده و مجددا طواف و سعی رابا لباس دوخته انجام می‎دهد؛ آیا عمل او مجزی و صحیح است یا نه ؟ و در فرض مذکور آیا باید تقصیر را هم تکرار کند یا نه ؟

جواب: در فرض سؤال طواف و سعی او صحیح است و باید تقصیر را اعاده کند؛ و پوشیدن لباس دوخته اگر از روی جهل بوده کفاره ندارد.

(سؤال 109) کسی که از طواف - حتی در خارج مطاف - عاجز است و به خاطر گرانی طواف با تخت روان انجام آن برای او مشکل است، آیا طواف نیابتی در محدوده از او کفایت می‎کند؟

جواب: صرف مشکل بودن مجوز نایب گرفتن نیست؛ بلی اگر به حد عسر و حرج برسد مانعی ندارد.

(سؤال 110) اشخاصی که قادر به طواف نیستند آیا باید نایب بگیرند یا با تخت روان طواف داده شوند؟ با اینکه متصدیان تخت روان در خارج محدوده طواف می‎دهند.

ناوبری کتاب