صفحه ۳۵۲

چند گام به جلو رانده شده است و پس از آن به جای اینکه همان مقدار را جبران کند شوط دیگری بجا آورده است و به این ترتیب مجموعا هفت شوط تمام و یک شوط ناقص می‎شود، آیا این طواف صحیح است یا نه ؟

جواب: صحیح نیست.

(سؤال 103) شخصی در شوط اول طواف بوده که نماز جماعت شروع می‎شود و طواف را قطع می‎کند و مشغول نماز می‎شود و پس از نماز، طواف را از سر می‎گیرد و هفت شوط کامل بجا می‎آورد، آیا طواف او صحیح است ؟

جواب: اگر بدون به هم خوردن موالات از سرگرفته باشد اشکال دارد. بلی اگر از روی سهو و غفلت کمتر از یک شوط بر طواف خود اضافه کرده باشد اشکال ندارد؛ هر چند خوب است طواف را اعاده نماید.

(سؤال 104) اگر کسی طواف را فراموش کند یا باطل انجام دهد، آیا می‎تواند در ماههای غیر حج انجام دهد؟

جواب: ظاهرا مانعی ندارد.

(سؤال 105) اگر کسی از روی اشتباه طواف را از رکن یمانی شروع و به همانجا ختم کرده باشد و پس از خواندن نماز طواف متوجه شده باشد، طواف او چه حکمی دارد؟ و چنانچه در اثنای طواف متوجه شده و طوافش را به حجر الاسود ختم کرده باشد، مقدار زاید ضرری به طواف او می‎رساند یا نه ؟

جواب: در فرض سؤال بنابر احتیاط شوط آخر را به حجر الاسود ختم کند و نماز طواف را بخواند و سپس طواف و نماز را اعاده نماید.

(سؤال 106) کسی که می‎داند یا احتمال می‎دهد که مقداری از طوافش را بدون اختیار انجام می‎دهد - یعنی جمعیت

ناوبری کتاب