صفحه ۳۵۱

جواب: اشکال دارد.

(سؤال 98) شخصی در حال طواف، کعبه را بوسیده و احتمال می‎دهد در آن حال چند قدمی هم راه رفته باشد، فعلا که از طواف فارغ شده وظیفه اش چیست ؟

جواب: اگر می‎دانسته که باید کعبه را در حال طواف در طرف چپ خود قرار دهد و احتمال می‎دهد که از روی غفلت چند قدم رو به کعبه طواف کرده باشد به شک خود اعتنا نکند.

(سؤال 99) شخصی شوط اول طواف را خارج از مطاف و به قصد طواف انجام داده بعد متوجه شده است که طواف باید در محدوده معینی باشد، لذا مجددا طواف را در مطاف آغاز نموده و بعد از طواف اعمال دیگر را انجام داده است، آیا اشکال دارد؟

جواب: طواف در خارج از محدوده در صورت متصل بودن به طواف کنندگان اشکال ندارد؛ بنابراین اگر بعد از آنکه موالات از بین برود طواف را از سرگرفته باشد اشکال ندارد؛ وگرنه اشکال دارد.

(سؤال 100) اگر کسی طواف عمره را فراموش کرد و یا آن را ناقص انجام داد و در عرفات به یاد آورد تکلیف او چیست ؟

جواب: اگر نمی تواند برگردد و اعمال عمره را تکمیل کند، حج تمتع او به حج افراد تبدیل می‎شود.

(سؤال 101) شخصی در اثنای طواف به خاطر بوسیدن و لمس بیت الله الحرام از مسیر خود منحرف شده و نمی داند در بازگشت طواف را از همان نقطه که رها کرده بوده ادامه داده است یا نه، آیا طوافش صحیح است ؟

جواب: اگر مسأله را می‎دانسته به شک خود اعتنا نکند.

(سؤال 102) شخصی در اثنای طواف بر اثر فشار جمعیت

ناوبری کتاب