صفحه ۳۵۰

(سؤال 93) کسی در شوط ششم طواف را رها کرده و نتوانسته ادامه دهد، دیگری برای او بقیه را بجا می‎آورد ولکن نماز طواف راخودش خوانده است؛ بعدا متوجه شده که استراحت در خلال طواف به طواف ضرری نمی رساند و خودش می‎توانسته طواف را اتمام کند؛ اکنون تکلیف او چیست ؟

جواب: بعد از اتمام طواف و نماز آن، بنابر احتیاط طواف و نماز را اعاده نماید.

(سؤال 94) شخصی در حال طواف از روی اشتباه به قصد طواف وارد حجر اسماعیل (ع) می‎شود و بعد از متوجه شدن بر می‎گردد و از همانجا که وارد حجر شده بود طواف را ادامه می‎دهد؛ آیا طوافش صحیح است ؟

جواب: بلی صحیح است.

(سؤال 95) آیا می‎شود قبل از شوط چهارم، طواف را بدون عذر به هم زد و آن را از اول شروع کرد؟

جواب: بنابر احتیاط بدون عذر آن را به هم نزند؛ و اگر بعد از به هم زدن به قدری صبر کند که موالات از بین برود طواف او صحیح است.

(سؤال 96) اگر کسی یک شوط طواف را از درون حجر اسماعیل (ع)بجا آورده و بقیه اعمال را انجام داده است تکلیف او چیست ؟

جواب: بنابر احتیاط یک شوط طواف کند ونماز آن را بخواند و سپس اصل طواف ونماز را اعاده نماید.

(سؤال 97) افرادی بعد از انجام مقداری از طواف عمدا آن را رها می‎کنند و بلافاصله دوباره شروع می‎کنند، طواف آنها چه صورت دارد؟

ناوبری کتاب