صفحه ۳۴۹

عمره یا حج و چه طواف نساء - می‎تواند همین طوافها را برای معذور نیابت کند یا نه ؟

جواب: مانعی ندارد.

(سؤال 88) آیا بعضی از شوطهای طواف یا سعی برای کسانی که قادر نباشند خودشان انجام دهند قابل نیابت است یا نه ؟

جواب: خالی از اشکال نیست بخصوص در سعی، و احوط نیابت در اتمام و اعاده است.

(سؤال 89) در حال طواف چیزهایی از قبیل ساعت، انگشتر و لباس احرام از بعضی افراد می‎افتد و قهرا دیگران پا روی آنها می‎گذارند؛ آیا پا گذاشتن روی آنها ضرری برای طواف ندارد؟

جواب: ضرر ندارد.

(سؤال 90) اگر انسان بداند که پا گذاشتن روی چیزهای فوق الذکر مورد رضایت صاحبان آنها نیست، آیا این عدم رضایت به طواف ضرر نمی زند؟

جواب: اگر عمدا پا نگذارد اشکال ندارد.

(سؤال 91) فرموده اند جایز است از روی اختیار طواف و سعی را با چرخ و تخت و بر دوش دیگری بجا آورد هر چند مریض نباشد، آیا این چنین طواف اشکال ندارد؟

جواب: در سعی مانعی ندارد؛ ولی در طواف محل اشکال است، مگر در حال ضرورت.

(سؤال 92) طواف را از رکن یمانی شروع کرده به خیال حجرالاسود، ولی بعد از توجه طواف را در حجرالاسود ختم کرده، این طواف صحیح است یا نه ؟

جواب: بنابر احتیاط واجب نماز طواف را بخواند و بعد از آن طواف و نماز آن را اعاده نماید.

ناوبری کتاب