صفحه ۳۴۸

به جهتی باطل شده باشد و شخص بدون توجه به آن تقصیر نموده و از احرام خارج شده و بعد متوجه باطل بودن عمل خود شود، وظیفه او چیست ؟ و آیا کفاره دارد؟

جواب: هر کدام باطل بوده آن را اعاده کند و بنابر احتیاط واجب اعمال بعدی را نیز اعاده نماید؛ بلی در موارد باطل بودن طواف، وجوب اعاده نماز قطعی است و در هر حال کفاره ندارد.

(سؤال 82) شخصی در دور پنجم عذری برایش پیش آمده، آیا بعدا باید همین طواف را تکمیل کند یا طواف دیگری انجام دهد؟

جواب: همان طواف را تکمیل نماید.

(سؤال 83) شخصی با علم به حرمت تماس با بدن زن نامحرم در حین طواف از روی شهوت با بدن زنی تماس می‎نماید و متلذذ می‎گردد، آیا طواف او اشکال پیدا می‎کند؟

جواب: ارتکاب معصیت در حال عبادت گناهش شدیدتر است؛ ولی طوافش باطل نمی شود.

(سؤال 84) اگر حاجی از منی برگشته و هنوز طواف واجب را بجا نیاورده است، آیا می‎تواند طواف مستحبی بجا آورد یا نه ؟

جواب: خلاف احتیاط است.

(سؤال 85) کسی به تصور اینکه طواف چهارده شوط است با این کیفیت انجام داده است، آیا این عمل او مخل به طواف است ؟

جواب: بلی مخل است.

(سؤال 86) اینکه در بعضی موارد فرموده اید: "باید طواف و سعی را اتمام و اعاده کند" آیا ترتیب هم لازم است ؟

جواب: بلی ترتیب لازم است.

(سؤال 87) آیا محرم قبل از انجام طواف خود - چه طواف

ناوبری کتاب