صفحه ۳۴۷

(سؤال 77) کسی که در شوط ششم طواف، نجاستی در بدن دیده و یقین کرده که از شوطهای قبل این نجاست در بدن او بوده و بدون توجه به مسأله طواف را تکمیل کرده و بعدا بدن را تطهیر و طواف را اعاده نموده وعمره راتمام کرده است، آیا عمل او صحیح است ؟

جواب: وظیفه او اتمام طواف بعد از تطهیر بوده، و چون از سر گرفته احتیاط در این است که بقیه طواف را تکمیل کند و سعی و تقصیر را بنابر احتیاط اعاده نماید.

(سؤال 78) اگر فردی مبتلا به مرض صرع آنی باشد به طوری که در یک عبادت چند بار دچار صرع می‎شود و هر بار حدود نیم دقیقه در حالت صرع به سر می‎برد، وظیفه چنین شخصی در طواف و در سعی صفا و مروه چیست ؟

جواب: بنابر احتیاط واجب خودش طواف را انجام دهد و نایب هم بگیرد؛ و در سعی همراهان او مواظب باشند هر لحظه که عارضه صرع رخ داد او را متوقف کنند و پس از اینکه به حال عادی برگشت او را سعی دهند و همراهی کنند؛ و اگر مقداری از سعی با حالت صرع انجام شد او را برگردانند و مجددا همان مقدار را اعاده کند.

(سؤال 79) آیا حجاب زن در طواف مثل حجاب او در نماز است یا فرق می‎کند؟

جواب: بنابر احتیاط حکم نماز را دارد.

(سؤال 80) اگر مقداری از موهای سر زن یا جاهای دیگر بدن او در حال طواف ظاهر باشد، آیا به طواف او ضرر می‎رساند یا نه ؟

جواب: اگر از روی عمد نباشد اشکال ندارد.

(سؤال 81) اگر طواف یا سعی یانماز طواف در عمره

ناوبری کتاب