صفحه ۳۴۶

به طهارت نیست خودش انجام دهد؛ ولی برائت ذمه منوب عنه محل اشکال است.

(سؤال 73) کسی که بعد از تقصیر در عمره تمتع متوجه شود وضوی او باطل بوده یا وضو نداشته و با این حال طواف کرده ونماز طواف خوانده است وظیفه اش چیست ؟

جواب: باید وضو بگیرد و طواف و نماز آن را اعاده کند و بنابر احتیاط سعی و تقصیر را نیز اعاده نماید.

(سؤال 74) کسی در شوط آخر محدث شده است و بدون طهارت شوط را تمام کرده و بعد وضو گرفته و طواف را اعاده نموده و نماز و سعی و تقصیر را انجام داده، آیا کار او صحیح بوده است ؟

جواب: وظیفه او اتمام طواف بعد از وضوگرفتن بوده و چون بدون وضو آن را تمام کرده، احتیاط در این است که پس از وضو بقیه آن شوط را تمام نماید و بنابر احتیاط سعی و تقصیر را اعاده نماید.

(سؤال 75) زنی که حائض بوده ولی نمی دانسته و اعمال عمره را بکلی بجا آورده است آیا باید اعمال خود را دوباره انجام دهد یا نه ؟

جواب: طواف و نماز آن را باید اعاده کند و سعی و تقصیر را نیز بنابر احتیاط اعاده نماید.

(سؤال 76) شخصی در حال طواف اندکی خون به بینی خود می‎بیند و آن را با دستمال پاک می‎کند و طواف خود را تمام می‎نماید، آیا آن طواف صحیح است یا نه ؟

جواب: اگر خون به ظاهر بینی نرسیده بوده اشکال ندارد؛ واگر به ظاهر بینی رسیده بوده آن طواف صحیح نیست. البته در مورد خون کمتر از درهم، مسأله مبنی بر احتیاط است.

ناوبری کتاب