صفحه ۳۴۵

جواب: اگر بدون به هم خوردن موالات دوباره شروع کرده باشد اشکال دارد.

(سؤال 69) شخصی در شوط دوم طواف شک می‎کند که آیا طواف را به نیت منوب عنه یا به نیت خود آغاز کرده، وظیفه او چیست ؟

جواب: اگر نایب بوده و در ارتکاز او بوده که اعمال را به عنوان نیابت انجام دهد، همان طواف را به نیت منوب عنه تمام کند؛ و در غیر این فرض آن را قطع کند و صبر نماید تا موالات از بین برود، سپس طواف را دوباره شروع کند.

(سؤال 70) برای طواف داخل مسجدالحرام شدم ولی به علت خستگی خوابم برد و چون آب در دسترس نبود با تیمم طواف ونماز را انجام دادم، آیا حج من صحیح است ؟

جواب: اگر کسی متمکن از وضو نباشد و وقت طواف و نماز آن تنگ باشد، با تیمم صحیح است؛ ولی در مسجدالحرام و اطراف نزدیک آن آب فراوان است و مجرد مشکل بودن وضو در فرض سؤال مجوز تیمم نیست و تمام احکام بطلان طواف بر آن جاری می‎باشد.

(سؤال 71) کسی به علت بیماری و جراحی، بول او قطره قطره در کیسه ای که می‎بندند می‎ریزد، ولی نه از مجرای طبیعی بلکه از موضع جراحی که در پهلو قرار دارد؛ آیا نسبت به طواف ونماز آن حکم مسلوس را دارد؟

جواب: بلی حکم مسلوس را دارد.

(سؤال 72) اگر زنی که نایب شده قبل از انجام طواف حج و یا نماز آن خون ببیند و امکان ماندن تا بعد از ایام عادت را نداشته باشد وظیفه اش چیست ؟

جواب: برای آن نایب بگیرد و بقیه اعمال را که مشروط

ناوبری کتاب