صفحه ۳۴۴

حضرتعالی کفاره دارد یا نه ؟ و کفش مخیط در صورتی که روی پا را نپوشاند کفاره دارد یا نه ؟

جواب: بنابر احتیاط در هر دو مورد کفاره بدهد.

(سؤال 66) شخصی برای امور عادی خود قصد ورود به حرم را دارد و قصد ورود به مکه را ندارد، آیا برای خصوص دخول حرم احرام لازم است یا نه ؟

جواب: در غیر موارد استثناء احوط عدم ورود است، مگر با احرام عمره یا حج.

(سؤال 67) کسی با احرام عمره تمتع وارد مکه معظمه گردید و بر اثر عارضه سکته، قبل از اعمال به دستور پزشک به ایران منتقل شد، وظیفه او در مکه چه بوده و فعلا چه وظیفه ای دارد؟

جواب: وظیفه داشته در صورت امکان خودش - هر چند با تخت روان - اعمال عمره را بجا آورد؛ و در صورت عدم امکان نایب بگیرد. فعلا هم موظف است اگر می‎تواند خودش برگردد و اگر نمی تواند نایب بگیرد؛ به این تفصیل که نایب طواف و نماز طواف و سعی را انجام دهد و بعد خودش تقصیر کند و سپس نایب طواف نساء و نماز آن را بجا آورد؛ و در این صورت بنابر احتیاط خودش نیز در وطن نماز دو طواف را بجا آورد.

طواف

(سؤال 68) کسی نیت طواف را در دل گذرانده و به قصد طواف حرکت می‎کند، مقداری که می‎آید گمان می‎کند نیت طواف را باید به زبان بگوید، لذا بر می‎گردد و نیت را به زبان می‎گوید و طواف را دوباره شروع می‎کند؛ آیا طوافش صحیح است ؟

ناوبری کتاب