صفحه ۳۴۳

داشته باشند؛ بنابراین احوط برای آنها احرام از یکی از مواقیت پنجگانه است.

(سؤال 62) آیا زنهای حائض می‎توانند در مسجد شجره از یک در وارد شوند و از همان در خارج شوند و در حال دور زدن محرم شوند یا باید حتما از یک در وارد و از در دیگر خارج شوند؟

جواب: از مجموع روایات استفاده می‎شود که توقف آنها در مسجد حرام است؛ ولی مشی وعبور اگر چه بخواهند از همان دری که وارد شده اند خارج شوند مانعی ندارد. و احرام در حال عبور صحیح می‎باشد.

(سؤال 63) احرام از محاذات میقات در فضا را کافی می‎دانید یا نه ؟

جواب: دلیل محاذات اطلاق ندارد و فحوی و ملاک قطعی هم در بین نیست؛ بنابراین کفایت آن مشکل است و احتیاط این است که از یکی از میقاتها محرم شوند. بلکه اصل احرام از محاذی میقات محل اشکال است؛ زیرا مدرک محاذات روایت صحیحه "عبدالله بن سنان" است که علاوه بر اختلاف نسخه در کتب قدما به مضمون آن فتوی داده نشده و احتمال اختصاص به مدینه منوره نیز در آن هست.

(سؤال 64) شخصی مقلد مجتهدی است که می‎گوید احرام حج تمتع باید از مکه قدیم باشد و او از مکه جدید احرام بسته و حج بجا آورده و چند سال می‎گذرد و اکنون آن مجتهد فوت کرده است؛ تکلیف این شخص چیست ؟

جواب: اگر مرجع تقلید فعلی احرام او را صحیح بداند کافی است؛ و اگر صحیح نداند حکم ترک احرام را دارد که تفصیل آن در مناسک مسأله «502» مذکور است.

(سؤال 65) به کار بستن فتق بند در حال احرام به نظر

ناوبری کتاب