صفحه ۳۴۰

به علت گرمی هوا دیوانه شود وظیفه همراهان او چیست ؟ و آیا اعمالی را که با کمک همراهان انجام می‎دهد از حج واجب این شخص کفایت می‎کند؟

جواب: هر وقت افاقه حاصل کند و به حال عقل برگردد باید به وظیفه ای که بعد از افاقه دارد عمل کند و همراهان او نسبت به اعمال حج او وظیفه ای ندارند.

(سؤال 50) اگر شخصی عالم به غصبیت لباس احرام بوده ولی در وقت احرام و مناسک فراموش کرده باشد حجش چه صورتی دارد و وظیفه اش چیست ؟

جواب: اگر خود او غاصب نبوده یا اینکه بعد از توبه و بنای رد آن به صاحبش فراموش کرده باشد اشکال ندارد؛ و گرنه اشکال دارد.

(سؤال 51) در صورتی که عالم به غصبیت لباس احرام نبوده و پس از انجام مناسک متوجه شده باشد وظیفه اش چیست ؟

جواب: اعمال او صحیح است و باید در رد آن به صاحبش مسامحه نکند؛ و اگر نقصی بر آن وارد شده یا اینکه اجاره بها داشته باشد آنها را نیز جبران نماید.

(سؤال 52) در مناسک مرقوم فرموده اید که: "اگر احرام بستن برای حج از مکه قدیم میسور نباشد از جاهای دیگر جایز است." آیا حوالی قبرستان ابوطالب (ع) جزو مکه قدیم به حساب می‎آید یا خیر؟ و حدود مکه قدیم کجاست ؟

جواب: منظور از "مکه قدیم" آن قسمتهایی است که در صدر اسلام جزو شهر مکه بوده است؛ و ظاهرا حوالی "مسجد جن" جزو مکه قدیم می‎باشد. و اگر تعیین حدود آن ممکن نباشد حتی المقدور احتیاط شود.

(سؤال 53) قسمت مسقفی که در منی زده شده است در

ناوبری کتاب